Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie

Regulamin naboru na zajęcia

Regulamin naboru uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych

Realizowanych w ramach programu Niebo nad Astrobazami w roku szkolnym 2019/2020

Kryteria

-Wiedza i umiejętności ucznia niezbędne do realizacji działań przewidzianych w projekcie – średnia ocen z: matematyki i informatyki (pow. 4,5 – 3p.; 4-4,5 – 2p., 3,5 – poniżej 4,0 – 1p)

-Opinia i rekomendacja wychowawcy klasy (max – 3p. Min – 1)

-Średnia ocen końcoworocznych za rok 2018/2019 (4,75 – 3p., 4,5-4,75 – 2p., 4,0-4,5 – 1p., poniżej 4,0 – 0p.)

-Udział  ucznia w olimpiadach, konkursach, (szkolnych – 2 p, rejonowych i wojewódzkich 3p. laureaci wojewódzcy – 4p.

-motywacja ucznia do udziału w Projekcie (obligatoryjnie), wiedza i umiejętności ucznia niezbędne do realizacji działań przewidzianych w projekcie, opinia i rekomendacja wychowawcy klasy, oceny (najwyższe wyniki na poziomie szkoły z wybranych przedmiotów odpowiadających poszczególnym formom wsparcia), udział ucznia w olimpiadach, konkursach, kołach zainteresowań.

-Udział  w kołach zainteresowań, wolontariacie –kółka – 2p. wolontariat – 2p.

Imię i nazwisko ucznia

klasa

Wiedza i umiejętności ucznia niezbędne do realizacji działań przewidzianych w projekcie

Opinia i rekomendacja wychowawcy klasy

Średnia ocen końcowo rocznych za rok 2018/2019

Udział  ucznia w olimpiadach, konkursach

Udział  w kółkach zainteresowań,

Razem

Ilość punktów możliwa do uzyskania

x

3

3

3

4

4

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy uczniów klas IV-V-VI

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie

do udziału w zajęciach pozalekcyjnych

realizowanych w ramach programu

Niebo nad Astrobazami

Programowanie TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne)

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie: 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie ogólne.

3. Projekt jest realizowany przez Departament właściwy ds. edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwany dalej Wnioskodawcą w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego.

Zajęcia będą prowadzone od października 2019r. do czerwca 2020r.

w Szkole Podstawowej nr 1 na ulicy Toruńskiej 40

Podczas zajęć uczniowie będą:

Rozwijać swoje informatyczne zainteresowania.

  • Zapoznają się z pracą w programach służących do programowania, stworzą swoje pierwsze programy, gry.
  • Będą rozwijać umiejętność logicznego myślenia.
  • Poznają i wykorzystają najnowsze urządzenia oparte na technologii komputerowej. (Szkoła w ramach programu otrzyma nową, świetnie wyposażoną pracownię komputerową).
  • Rozwiną kompetencje kluczowe: informatyczne, matematyczne, techniczne, umiejętność uczenia się i współdziałania w grupie.

Zajęcia prowadzi nauczyciel matematyki i informatyki

Grażyna Czachorowska – Szczupak

ZAPRASZAMY!

 

Zapraszamy uczniów klas V-VI

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie

do udziału w zajęciach pozalekcyjnych

realizowanych w ramach programu

Niebo nad Astrobazami

Koło astronomiczno-geograficzne -Astronomia i geografia dla najmłodszych

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie: 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie ogólne.

3. Projekt jest realizowany przez Departament właściwy ds. edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwany dalej Wnioskodawcą w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Zajęcia będą prowadzone od października 2019r. do czerwca 2020r.

w Szkole Podstawowej nr 1 na ulicy Toruńskiej 40

Podczas zajęć uczniowie będą:

  1. Rozwijać swoje geograficzne i astronomiczne  zainteresowania .
  2. 2. Poznawać podstawowe pojęcia astronomiczne i geograficzne.
  3. Poznawać rodzaje i zastosowanie teleskopów.
  4. 4. Prowadzić obserwacje astronomiczne
  5. 5. Analizować mapy geograficzne i nieba.
  6. 6. Poznawać teorie o wyglądzie Wszechświata

Zajęcia prowadzi nauczyciel geografii

Janusz Bożko

ZAPRASZAMY!

 

 

Zapraszamy uczniów klas VII-VIII

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie

do udziału w zajęciach pozalekcyjnych

realizowanych w ramach programu

Niebo nad Astrobazami

Koło astronomiczno-geograficzne - Szkolne obserwatorium astronomiczne

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie: 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie ogólne.

3. Projekt jest realizowany przez Departament właściwy ds. edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwany dalej Wnioskodawcą w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Zajęcia będą prowadzone od października 2019r. do czerwca 2020r.

w Szkole Podstawowej nr 1 na ulicy Toruńskiej 40

Podczas zajęć uczniowie będą:

1.Rozwijać swoje geograficzne i astronomiczne  zainteresowania .

2.Poznawać podstawowe pojęcia astronomiczne i geograficzne.

3. Mogli prześledzić rozwój  technik obserwacyjnych stosowanych w początkach astronomii i geografii.

4.Skonstruować  elementarne przyrządy umożliwiające obserwację obiektów astronomicznych

5.Prowadzić obserwacje astronomiczne.

6.Wykonywać obliczenia,kreślić i analizować wykresy ,diagramy i schematy.

Zajęcia prowadzi nauczyciel geografii

Janusz Bożko

ZAPRASZAMY!

 

Deklaracja

 

Deklaruję udział mojego dziecka…………………………………………………………..

ucznia  klasy……………………….w zajęciach pozalekcyjnych  w ramach programu Niebo nad Astrobazami.

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie: 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie ogólne.

3. Projekt jest realizowany przez Departament właściwy ds. edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwany dalej Wnioskodawcą w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego.

Wybieram rodzaj zajęć (właściwe podkreśl)

 

Zajęcia z astrofotografii

 

Programowanie TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne)

 

Matematyczne metody w informatyce i astronomii

 

Koło astronomiczno -geograficzno- Astronomia i geografia dla najmłodszych

 

Koło astronomiczno- geograficzno- Szkolne obserwatorium astronomiczne

 

Zajęcia będą prowadzone od października 2019r. do czerwca 2020r.

w Szkole Podstawowej nr 1 na ulicy Toruńskiej 40

 

Deklaracje uczestnictwa należy składać w sekretariacie na ul. Toruńskiej 40  i ul. Dworcowej 11

 

Podpis rodziców/opiekunów

 

………………………………………………………………………………………………...

 

Galeria

Ostatnio dodane