Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie

Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów

 

Informacja dla rodziców i opiekunów prawnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie

Uprzejmie informujemy, że nasza szkoła przystępuje do projektu:

„Niebo nad Astrobazami  – rozwijamy kompetencje
kluczowe uczniów”

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie: 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie ogólne.

Projekt jest realizowany przez Departament właściwy ds. edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwany dalej Wnioskodawcą w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego,  zwanymi dalej Partnerami.

1. Projekt będzie realizowany w latach 05. 2019/12.2023

2. Cele i założenia Projektu.

A. Celem Projektu jest zbudowanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy z 1400 uczniami 16 szkół zlokalizowanych wokół sieci Astrobaz do 31 grudnia 2023r.

B. Szczegółowym celem Projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe.

3. Zakres i formy wsparcia. Projekt przewiduje wsparcie szkół, ich uczniów oraz nauczycieli.

A. Szkoły otrzymają wsparcie w postaci pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK dla pracowni matematycznych, informatycznych i przyrodniczych, które zostaną zakupione w ramach Projektu.
B. Uczniowie otrzymają wsparcie w postaci następujących zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe:

 • Astrofotografia;
 • Programowanie TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) oraz matematyczne metody w informatyce i astronomii – 2 grupy
 • Koła astronomiczno-geograficzne – 2 grupy
 • Nauczyciele otrzymają wsparcie w postaci szkoleń

4. Łącznie będzie utworzonych 5 grup zajęć - 1x12, 2x15, 2x10 uczniów w każdej grupie.  Zajęcia będą organizowane w szkole przy ulicy Toruńskiej 40.
5. Wkrótce rozpocznie się procedura naboru uczniów na rok szkolny 2019 -2020.
6. Informacje o Projekcie i rekrutacji oraz niezbędne dokumenty będą dostępne w  szkołach oraz na stronie internetowej Projektu:

niebo.kujawsko-pomorskie.pl.

7. Rekrutacja uczestników Projektu będzie uwzględniać zasadę równych szans poprzez zapewnienie uczestnikom możliwości udziału w Projekcie bez względu na płeć oraz stopień niepełnosprawności.
8. Projekt zajęć skierowany jest do uczniów szczególnie zainteresowanych przedmiotami przyrodniczymi.
9. Zajęcia będą prowadzone różnymi metodami, najczęściej aktywnymi. Zmobilizują one uczniów do samodzielnego myślenia, zdobywania i weryfikowania informacji. Uczniowie będą się uczyć podejmować decyzje, funkcjonować w grupie, odpowiadać za własne posunięcia.
10. Zajęcia koła mają również za zadanie przygotować uczniów do udziału w konkursach.
11. Zajęcia mają służyć przede wszystkim edukacji uczniom z fizyki, geografii i astronomii, ale w równym stopniu mają pozwolić odkrywać własne talenty i zainteresowania. Zajęcia mają rozwijać kompetencje matematyczno-przyrodnicze. Podejmowane działania mają nauczyć kreatywności, otwartości, umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce, rozwiązywania problemów.
12. Zasady rekrutacji:

A. Wsparcie w ramach Projektu przewidziane jest dla uczniów wszystkich klas z poszczególnych szkół.

B. Uczestnicy Projektu zobowiązani będą do dostarczenia pełnej wymaganej dokumentacji wskazanej na stronie internetowej Projektu – deklaracja udziału w projekcie.

C. Formularze będą wypełniane przez uczniów w elektronicznym generatorze dostępnym na stronie internetowej Projektu, który będzie gromadził dane uczestników wyłącznie na potrzeby realizacji Projektu, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych. Po wygenerowaniu i przesłaniu dokumentów w elektronicznym generatorze podpisane przez uczniów bądź uczniów wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi (w przypadku ucznia niepełnoletniego w dniu wypełniania deklaracji), dokumenty muszą być dostarczone do biura Projektu. Dostarczenie prawidłowo wypełnionego kompletu wymaganych dokumentów w wersji elektronicznej i papierowej jest warunkiem przystąpienia do Projektu.

13. O zakwalifikowaniu ucznia do Projektu będzie decydować komisja rekrutacyjna powołana przez dyrekcję w każdej szkole, składająca się z min. 3 osób, które ustanowią dla szkoły regulamin rekrutacji uczniów oraz kryteria naboru dla każdego rodzaju wsparcia realizowanego w ramach Projektu zgodnie z niniejszymi Zasadami.

14. Komisja rekrutacyjna składać się będzie z przedstawiciela dyrektora szkoły, oraz dwóch nauczycieli realizujących zadania projektu.

15. Nabór do projektu nastąpi zgodnie z ustalonym regulaminem.

 

Zapraszamy do uczestnictwa!!!


Regulamin naboru uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych
Realizowanych w ramach projektu  „Niebo nad Astrobazami  – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”

w roku szkolnym 2019/2020

1. Rekrutacja uczestników Projektu będzie uwzględniać zasadę równych szans poprzez zapewnienie uczestnikom możliwości udziału w Projekcie bez względu na płeć oraz stopień niepełnosprawności.


2. Projekt zajęć skierowany jest do uczniów szczególnie zainteresowanych przedmiotami przyrodniczymi.

3. Zasady rekrutacji:

A. Wsparcie w ramach Projektu przewidziane jest dla uczniów wszystkich klas szkoły.
B. Uczestnicy Projektu zobowiązani będą do dostarczenia pełnej wymaganej dokumentacji wskazanej na stronie internetowej Projektu – deklaracja udziału w projekcie.
C. O zakwalifikowaniu ucznia do Projektu będzie decydować komisja rekrutacyjna powołana przez dyrekcję w każdej szkole, składająca się z min. 3 osób, które ustanowią dla szkoły regulamin rekrutacji uczniów oraz kryteria naboru dla każdego rodzaju wsparcia realizowanego w ramach Projektu zgodnie z niniejszymi zasadami.
D. Komisja rekrutacyjna składać się będzie z przedstawiciela dyrektora szkoły, oraz dwóch nauczycieli realizujących zadania projektu.
E. Nabór do projektu nastąpi zgodnie z ustalonymi kryteriami.
4. Terminy rekrutacji:

A. Złożenie deklaracji przystąpienia do projektu w sekretariacie szkoły – do 4 października 2019r.
B. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej – 7 października 2019r.
C. Podanie listy uczniów zakwalifikowanych do projektu i listy rezerwowej – 8 października 2019r.

Kryteria:

Podstawowym kryterium naboru ucznia na zajęcia jest jego chęć i motywacja do udziału w zajęciach.

Dodatkowo brane pod uwagę są:

 1. Wiedza i umiejętności ucznia niezbędne do realizacji działań przewidzianych w projekcie – średnia ocen z: matematyki, geografii, fizyki i informatyki (powyżej 4,0 – 3p.; poniżej 4,0 – 2p)
 2. Średnia ocen końcoworocznych za rok 2018/2019 (powyżej 4,0 – 3p.; poniżej 4,0 – 2p)
 3. Pozytywna opinia i rekomendacja wychowawcy klasy - 2p.
 4. Pozytywna opinia i rekomendacja nauczyciela przedmiotu - 2p.
 5. Udział  ucznia w olimpiadach, konkursach, (udział – 1p.)
 6. Udział  w kołach zainteresowań –1p.
 7. Uczniowie, którzy nie zostaną zakwalifikowani do projektu zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. Wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji uczestnika.


Załączniki:
Pobierz (plakaty_niebo.pdf)plakaty_niebo.pdf2270 Kb
Pobierz (Tabela punktacji.pdf)Tabela punktacji.pdf636 Kb
 

Galeria

Ostatnio dodane