Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie

"WYPRAWKA SZKOLNA 2011

Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gniewkowie informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rzadowego programu pomocy uczniom w 2011r. „Wyprawka szkolna”

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników na rok szkolny 2011/2012  przysługuje:

1      Uczniom z rodzin, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia  12 marca 2004r. o pomocy społecznej  tj. netto 351złotych.

2      Pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę przekracza w/w kryterium dochodowe, a  w rodzinie wystąpuje szczególna sytuacja życiowa np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, alkoholizm, narkomania, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych. ( art. 7 ustawy  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej)

3      Uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, potwierdzona orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

 

Dofinansowanie zakupu podręczników wynosi:

- dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,

- dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III   

   szkół podstawowych,

do kwoty 180zł

- dla uczniów klas III gimnazjum,

- dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III

   gimnazjum,

do kwoty 325zł

- dla uczniów niepełnosprawnych klas IV- VI  

  szkół podstawowych

do kwoty 210z?

- dla uczniów niepełnosprawnych   

  zasadniczych szkół zawodowych

do kwoty 315z?

 

  Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników należy składa? do dyrektora szkoły, do której ucze? będzie ucz?szcza? w roku szkolnym 2011/2012.

Wnioski przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie ustalonym przez Burmistrza Gniewkowa do 02.09.2011r.

 

Druki wniosków dostąpne są w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w SZEAS  w Gniewkowie.
 

Galeria

Ostatnio dodane