Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie

„Bezpieczna i przyjazna szkoła” - informacje o projekcie

Szkoła Podstawowa nr1 w Gniewkowie  przystąpiła do realizacji  rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Od listopada włączyła się w  wykonanie zadań w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole. Szkoła przystąpiła do ogłoszonego konkursu i realizuje projekt pod patronatem Wojewody Kujawsko –Pomorskiego.

Szkolna edycja  programu pod nazwą „Mamy moc zmiany” jest realizowana  w okresie od 04.11.2014 do 19.12.2014r.

Głównym celem projektu wychowawczo –profilaktycznego pt: „Mamy moc zmiany”  jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole. Poprzez realizację zadań szczegółowych będziemy kształtować postawy społeczne związane z bezpieczeństwem oraz umacniać zachowania prospołeczne. Promocja   przyjaźni , wspólnej zabawy i pracy pozwoli na zintegrowanie  zespołów klasowych. Uczniowie będą współorganizatorami działań.  Będą uczyć się  właściwej  komunikacji, rozumienia problemów  bezpieczeństwa w sytuacjach życiowych , tolerancji wobec poglądów innych, odpowiedzialności za zadania . Do pracy nad zadaniem zostanie  zaangażowany aktywnie  Samorząd Uczniowski . Będzie on organizatorem  działań wśród uczniów.

Zorganizowane  zostaną dla każdego poziomu klas akcje  uwzględniające możliwości uczniów:

Konkursy plastyczne  w klasach 0-II – umożliwią poznanie oczekiwań uczniów na temat warunków radosnej , przyjaznej  atmosfery.

Klasy III -„Kalambury” -  powiedzenia i przysłowia afirmujące  zdrowy tryb życia.

Wycieczki  do filharmonii  - poziom klas IV-VI –poznanie form  organizowania wolnego czasu, integracja zespołów klasowych.

Wycieczki do teatru dla poziomu klas I-III   – integracja zespołów, sposoby spędzania wolnego czasu.

Klasy  V – scenki teatralne -promujące zasady bezpiecznego zachowania.

Klasy VI –konkurs   internetowy na plakat promujący przyjaźń, logo projektu.

W ramach projektu będą organizowane akcje ogólnoszkolne, których adresatem będą  wszyscy uczniowie:

„Radosna przerwa” – kąciki  z gierką-podczas przerw zabawy i rozgrywki o charakterze sportowym , zachowanie zasad „fair play”, spędzanie czasu bez Internetu.

Organizacja Mikołajkowej Spartakiady Sportowej – promocja aktywnego stylu życia , aktywny udział uczniów.

Parada Mikołajkowa – przemarsz uczniów ulicami miasta  z transparentami na temat zdrowego odżywiania.

„Smaczna godzina”-  wspólne śniadanie uczniów klas I. Wystawa  na temat zdrowego odżywiania przy współpracy z pielęgniarką. Akcja promująca prawidłowe nawyki żywieniowe.

Warsztaty dla rodziców- spotkanie z   specjalistami w zakresie bezpieczeństwa i szeroko pojętej - z przedstawicielami Policji, Terenowego Komitetu Praw Dziecka , Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

Straży Pożarnej , z lekarzem –specjalistą, z przedstawicielami 2 Pułku Komunikacyjnego Wojska Polskiego w Inowrocławiu.

Samorząd Szkolny- opracowanie  i wydanie  Newslettera– informacji dla rodziców  o problemach bezpieczeństwa ,  katalogu zasad zachowania wobec zagrożeń w cyberprzestrzeni, telefony i adresy instytucji pomocowych.

Nakręcenie filmu „Mamy moc zmiany” - promocja katalogu zasad bezpieczeństwa  w tym w cyberprzestrzeni  oraz  zasad „fair play” w  zabawie.

Projekt ” Mamy moc zmiany” zakłada, że warunkiem zmniejszania agresji i  wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa są współdziałanie i komunikacja  .W szkole są kształtowane prawidłowe relacje poprzez współdziałanie w zespole, stworzenie przyjaznego klimatu społecznego w środowisku szkolnym opartym na wzajemnym szacunku i zaufaniu uczniów, nauczycieli i rodziców oraz otwartości szkoły na współpracę ze środowiskiem zewnętrznym.

 

Galeria

Ostatnio dodane