Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów Prymus Pomorza i Kujaw

Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej, klasy gimnazjalnej, liceum, technikum lub szkoły branżowej, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Stypendia przyznawane będą tym uczniom, którzy spełnią następujące kryteria:

- otrzymali w poprzednim roku szkolnym promocję do następnej klasy bądź świadectwo ukończenia szkoły;
- uzyskali jedno z poniższych osiągnięć:
a) tytuł laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady ujętych w załączniku nr 1 do regulaminu w jednym z dwóch poprzednich lat szkolnych,
b) określone w załączniku nr 2 do regulaminu, w jednym z dwóch poprzednich lat szkolnych,
c) jako uczniowie klasy II lub wyższej - w liceum, technikum bądź szkoły branżowej -średnią ocen 5,0 z 2 przedmiotów spośród przedmiotów: przyrodniczych lub matematyki realizowanych na poziomie rozszerzonym w poprzednim roku szkolnym,
- uzyskali w poprzednim roku szkolnym co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości, realizowanych jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

Organizator planuje przyznać łącznie 1000 stypendiów, w tym 500 dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych, 500 dla uczniów liceów, techników i szkół branżowych. Wysokość stypendium będzie zróżnicowana (od 200 zł do 500 zł miesięcznie) i zależeć będzie od pozycji ucznia na liście rankingowej uwzględniającej sumę punktów uzyskanych z kryteriów opisanych w  4 Regulaminu oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę.

Wniosek o stypendium dostępny od 1 września 2018 r. będzie generowany elektronicznie. Taki wniosek trzeba będzie wydrukować do formy papierowej, a następnie wypełnić poprzez akceptację oświadczeń i złożenie podpisu. Wniosek trzeba będzie uzupełnić o kserokopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2017/2018 oraz kserokopie osiągnięć wskazanych we wniosku. Wszystkie kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły.
Komplet dokumentów należy składać drogą pocztową  w zamkniętych kopertach na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego,  Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

z dopiskiem Wniosek o stypendium - Prymus Pomorza i Kujaw lub osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym, ul. Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń.
Nabór zakończony zostanie 30 września 2018 r.
Zachęcamy do zapoznania się Regulaminem przyznawania stypendium oraz z informacjami zawartymi na stronie internetowej projektu

prymus.kujawsko-pomorskie.pl oraz stronie Urzędu Marszałkowskiego https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl/

Kontakt do Biura Projektu
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

Informacji udzielają:
Maria Bartkowska
tel.668507 768
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Jolanta Mrówczyńska
tel.883326 609
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Piotr Nadolny
tel.668506 961
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Galeria

Ostatnio dodane