Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie

Informacja o podręcznikach, materiałach edukacyjnych dla klas pierwszych, drugich, trzecich.

Informacja o wypożyczeniu książek, ćwiczeń, materiałów edukacyjnych

zostanie podana po dostarczeniu w/w materiałów do szkoły .

 

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gniewkowie informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na  zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. „Wyprawka szkolna”

W roku 2015 pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęci zostali uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach  III szkoły podstawowej,  klasach III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie  IV technikum.

Programem objęci zostali także uczniowie słabo widzący, niesłyszący, słabo słyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera  oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych z wyjątkiem klasy I, II i IV, gimnazjów z wyjątkiem klasy I i szkół ponadgimnazjalnych.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu  umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych tj. materiałów zastępujących lub uzupełniających podręcznik, umożliwiających realizację programu nauczania, mających postać papierową lub elektroniczną.

Pomocy udziela się uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1  ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczenia rodzinnych (Dz. U. z 2015r. poz. 114 i 693) tj. 574 zł netto.

Pomoc może zostać udzielona również uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w których to rodzinach występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie,  niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa).

Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć 5% liczby uczniów, o których mowa w ust. 1 rozporządzenia.

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej  należy  składać   do dyrektora    szkoły,  do której  uczeń  będzie uczęszczał  w roku szkolnym 2015/2016 w terminie do 10.09.2015r.

Druki wniosków dostępne są w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w SZEAS  w Gniewkowie.

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół z terenu Gminy Gniewkowo wynosi:

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna  w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasy I i II szkoły podstawowej niekorzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 175 zł

1) dla uczniów klasy  III szkoły podstawowej;

2) dla uczniów:

a) słabowidzących, niesłyszących, słabo słyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność w/w uczęszczających dla klasy III szkoły podstawowej,

b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas III, V i VI szkoły podstawowej lub klasy II i III gimnazjum

- niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego;

do kwoty 225 zł

dla uczniów:

1) niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność w/w) uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej,

2) z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do klas III, V i VI szkoły podstawowej lub II i III gimnazjum

- korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego;

w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub materiałów edukacyjnych, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy

niż 25% kwoty 770 zł, tj. 192,50 zł

do kwoty 770zł

1) dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność w/w, uczęszczających dl klas V i VI szkoły podstawowej,  niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty 325 zł

dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność w/w, uczęszczających do klas V i VI szkoły podstawowej,  korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego;

w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł, tj. 308,00 zł

do kwoty 770 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność w/w uczęszczających do klas II i III gimnazjum, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty 350 zł

dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność w/w, uczęszczających do klas II i III gimnazjum, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego;

w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł, tj. 303,50 zł

do kwoty 607 zł

WNIOSEK DO POBRANIA ZNAJDUJE SIĘ TU:

Załączniki:
Pobierz (wniosek_na_wyprawkę_-_2015.doc)wniosek_na_wyprawkę_-_2015.doc272 Kb
 

Wyprawka dla pierwszoklasisty

Informacja dla rodzica pierwszoklasisty, który będzie wkrótce uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1 w Gniewkowie.

W załączniku znajduje się "wyprawka dla pierwszoklasisty".

Załączniki:
Pobierz (wyprawka pierwszaka.doc)wyprawka pierwszaka.doc26 Kb
 

BEZPIECZNE WAKACJE

23 czerwca 2015 r. uczniowie szkoły wzięli udział w spotkaniu z aspirantem p. K. Posadzy. Przedstawiciel  Komisariatu Policji w Gniewkowie opowiedział uczniom o zasadach bezpiecznego wypoczynku. Omówił zasady bezpiecznego pobytu  nad akwenami wodnymi, przypomniał o zachowaniu  podczas zabaw na boisku i placach zabaw. Uwrażliwił uczniów na zasady zachowania wobec nieznanych im osób. Podczas spotkania uczniowie przypomnieli zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  Pan aspirant odpowiadał na pytania uczniów, przypomniał numery alarmowe instytucji udzielających pomocy.

Kształtowanie postaw wobec bezpieczeństwa,  wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności na temat przestrzegania zasad zachowania w różnych sytuacjach życiowych to jeden z celów programu profilaktyki szkolnej.

Dziękujemy aspirantowi p. K. Posadzy za współpracę w ciągu całego roku.

 

Fotorelacja tu: bezpieczne wakacje

 

Dowóz w dniu 26 czerwca 2015r.

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Gniewkowie

Rano dowóz normalnie zgodnie z obowiązującym rozkładem.

Więcej…
 


Strona 1 z 11

Galeria

Ostatnio dodane